8 juli 2014

Aandacht voor zorgvuldige invoering rijkstaken

De PvdA is een voorstander van de decentralisatie van taken naar de gemeenten. Onze partij is van mening dat jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen beter dichtbij onze inwoners geregeld kunnen worden. In tijden waarop die veranderingen allemaal worden doorgevoerd, kijken we echter wel kritisch naar de manier waarop dit gebeurt.

 

De PvdA Middelburg wil dat onze inwoners zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de overgang van de taken vanuit het rijk. Gemeenten en deelnemende partijen zoals MEE, Bureau Jeugdzorg, MWW en de GGD hebben daarom de opdracht om de nieuwe taken zo effectief mogelijk in te richten, zodat de kwaliteit in stand kan blijven. De motie die de PvdA gisteravond in de raad indiende op de kadernota 2015-2018 van de GGD past in die lijn. Onze partij is niet blij met de dreigende sluiting van consultatiebureaus en vindt dat de organisatie moet zoeken naar andere manieren van bezuinigen door nog beter aan te sluiten op Walcheren voor Elkaar.

 

Een andere PvdA motie is vanwege de overvolle agenda verschoven naar de raadsvergadering na de zomer. In deze motie wordt het college van B en W gevraagd een Meldpunt Zorg te realiseren dat na invoering van de nieuwe taken een laagdrempelig bereikbaar meldpunt aan de inwoners biedt voor klachten. De PvdA wil dat er vroeg gesignaleerd worden als zaken eventueel niet goed lopen, zodat burgers niet de dupe worden van in de beginperiode misschien nog niet helemaal goed lopende procedures.

 

De motie van PvdA en SP waarin het college gevraagd wordt om er in de documenten in de planning- en controlcyclus – zoals de begroting en jaarrekening – meer aandacht te besteden aan het SMART-formuleren van doelstellingen werd ook door een meerderheid van de gemeenteraad ondersteund.

 

Motie van PvdA, CDA en LPM over de Kadernota 2015 van de GGD Zeeland

Motie van SP en PvdA over het SMART formuleren van resultaten

Motie vreemd aan de orde van de dag van CDA, PvdA en LPM over een Meldpunt ZORG