Door Jeroen Louws op 16 november 2016

Begrotingsraad nu eens niet gedomineerd door bezuinigingen

De twee avonden van de begrotingsraad in november hadden de afgelopen jaren één ding gemeen; het ging grotendeels over bezuinigingen. De toon van de begrotingsraad eind 2016 was voor het eerst voorzichtig wat optimistischer. Bij een opverende economie durfden de meeste partijen zich toch nog niet rijk te rekenen. De geringe reserves en nodige onzekerheden stemden voorzichtig. Maar bezuinigen wil een meerderheid voorlopig even niet meer.

Met alleen de stemmen van D66 en SP tegen werd de sluitende begroting voor 2017 in grote meerderheid aangenomen. Niet dat er geen opmerkingen waren, want de greep die daarvoor nogmaals uit de algemene reserve moest worden gedaan, leverde begrip maar ook een ongemakkelijk gevoel op. Er gloort licht aan de horizon en voorzichtig groeit het vertrouwen dat Middelburg de sombere tijden weer achter zich kan houden. Een aantal moties bij de begroting met voorstellen tot nieuw beleid (aandacht laaggeletterdheid, gasloze wijken, experimenten met werk-bijstand op maat) werden mede met steun van de PvdA aangenomen. Een motie van D66 om het college met concretere voorstellen te laten komen voor samenwerking met Vlissingen (de zogenoemde ‘Walcheren-stad’) haalde het ondanks onze steun niet.

Rol gemeente

Naast diverse moties vreemd leverde de behandeling van diverse raadsvoorstellen op de dinsdag een aardig kijkje op hoe partijen de rol van de gemeente voor de komende jaren zien. De discussie over de ‘Eindrapportage grondbedrijf’ en die over ‘Heroriëntatie kerntaken begraafplaats en crematorium’ maakten misschien voor de toekomst wel heel duidelijk welke mogelijkheden er zijn. Een kleinere rol van de gemeente met meer ruimte voor de markt? Of een, in economische moeilijke tijden misschien iets risicovollere, grotere rol waarin de gemeente mogelijke revenuen ook ten gunste aan de gemeente laat komen?

In de discussie over het – door een aantal partijen eerder soms verfoeide – grondbeleid, waren de meningen al genuanceerder dan een jaar of wat terug. Nieuwe grondaankopen zijn niet gewenst, maar worden als het strategisch gewenst is het gelukkig ook niet meer helemaal uitgesloten voor een meerderheid van de raad. De discussie of wijze waarop in de toekomst met het grondbedrijf moet worden omgegaan ‘actief’ of ‘facilitair’ moet worden genoemd, is bijna een semantische. De huidige grondvoorraad van de gemeente is toereikend voor de ontwikkelingen de komende periode. En voor een eventueel toch nog nieuwe aankoop zal het college iets meer overredingskracht dan in het verleden nodig hebben. De discussie of voor de kerntaak ‘begraven’ de gemeente ook een crematorium moet houden, werd niet gevoerd. Nieuwe financiële informatie zorgden voor uitstel, maar duidelijk is wel dat de raad daarover flink van mening verschilt.

Moties vreemd

Naast de normale agenda was er zoals gebruikelijk veel tijd nodig voor een waslijst aan moties vreemd. Een motie van de LPM en PvdA om niet tot sluiten van de gymzaal op Sint Laurens over te gaan, werd door de raad als te precair gezien en dus weggestemd. Vreemd want de wijze waarop de gemeente nu communiceert zorgt toch voor grote onrust. Daar is wat ons betreft nog niet het laatste over gezegd.

Onze vorige maand doorgeschoven motie om in gesprek in Den Haag te gaan over het terugdraaien van de aftrek voor onderhoud van monumenten, werd ondanks de flauwe reactie van wethouder Aalbers toch unaniem aangenomen. Het argument dat hij deze inmiddels had uitgevoerd, was voor de raad met ons onvoldoende. De bezuinigingen zijn absoluut niet van de baan en dus blijft er actie gewenst om de binnenstad in stand te houden maar ook betaalbaar.

Onze motie om extra rijksgelden ter bestrijding van kinderarmoede te oormerken en snel met een plan voor de besteding te komen haalde het met overgrote meerderheid. Een mede ingediende motie om het VN-verdrag over mensen met een beperking ter harte te nemen en in beeld te brengen hoe dit in Middelburg vormgegeven moet worden, werd unaniem aangenomen.

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws