Door Peter de Doelder op 10 juli 2014

Boos over motie tegen portefeuillehouder Orionis

Afgelopen maandag stond er in de gemeenteraad de 2e begrotingswijziging en de 1e rapportage 2014 van Orionis op de agenda. De fractie van Groen Links, LPM en SP dienden hierbij een motie in. In deze motie werd het vertrouwen opgezegd in de vertegenwoordiger namens Middelburg in het Dagelijks Bestuur van Orionis.

De discussie in de raad draaide over uitspraken die in de pers en in de raadscommissie al dan niet zouden zijn gedaan over de ‘angstcultuur’ binnen Orionis. In de discussie werd bovendien gerefereerd aan een email die men had ontvangen van de OR Orionis. De OR zou het vertrouwen opgezegd hebben in onze wethouder in het DB. Deze email speelde een belangrijke rol in de discussie over de motie.

Vandaag blijkt dat de OR helemaal niets te maken wil hebben met deze email. In een communiqué hierover dat de OR stuurde aan de medewerkers wordt klip en klaar afstand genomen van de tekst van de email.

In hun kennelijke drift om de negatieve sfeer om de sfeer rond Orionis te onderhouden of te versterken zijn door de fracties van Groen links, SP en LPM zaken ingebracht waarmee mensen op het verkeerde been worden gezet zonder zich ervan te vergewissen wat de status van de tekst van de gewraakte email was. De discussie in de raad werd daardoor beïnvloed en het beeld in de gemeenschap over Orionis verder negatief getekend.

De PvdA maakt zich al jaren samen met anderen zorgen over Orionis. Wij vinden het van het grootste belang dat er rondom zaken als  werkloosheid en sociale uitkeringen een betrouwbare, soepele organisatie bestaat. Vanuit het college is steeds binnen haar vermogen geprobeerd te sturen in de goede richting.

Een discussie zoals afgelopen maandag werd gevoerd draagt niet bij aan de voortgang van de ontwikkeling van Orionis. Daar voor is het noodzakelijk dat met wijsheid gekeken wordt naar mogelijkheden en onmogelijkheden in dit proces.

Wij betreuren de houding van onze collega raadsleden ten zeerste, om politiek gewin wordt een discussie gevoerd over de rug van mensen die werkloos zijn en afhankelijk van een uitkering. Wij keuren deze houding ten zeerste af en verwachten in de toekomst een kritisch positieve houding. Dat is van het grootste belang voor de mensen die afhankelijk zijn van Orionis, zowel personeel als de mensen die door omstandigheden met Orionis te maken krijgen.

 

Namens de fractie PvdA Middelburg

Peter de Doelder

Peter de Doelder

Peter de Doelder

Lid van de commissies Algemeen Bestuur en Ruimte Wijkcontactpersoon: Arnemuiden en Mortiere Portefeuilles: Algemene zaken; Financiën; Theater; Personeel; Veiligheid; Armoede- en minimabeleid; Participatiewet Huisarts Geb.  28-08-53 Arie van Driellaan 3 4333 CA Middelburg

Meer over Peter de Doelder