24 oktober 2013

Nellie de Bont stelt college vragen over wijkbudget

PvdA-fractielid Nellie de Bont heeft het college van B en W vragen gesteld over de reden waarom het voor 2013 beschikbare budget van € 85.000,-voor ‘wijkwensen’ niet helemaal is benut. Uit het budget dat beschikbaar is voor bewonerswensen in de wijken resteert nog € 25.000,- en dat vindt onze partij niet aanvaardbaar.

Onze partij heeft het college gevraagd aan te geven waarom er op het budget een overschot is en waarom het voornemen is deze ten gunste van de algemene reserve te brengen. Onze partij wil weten waarom het college niet eerder met een voorstel is gekomen om dit alsnog te besteden. De PvdA wil weten of er over de periode 2012-2013 bewonerswensen zijn geweest die niet (volledig) uigevoerd konden worden. De PvdA zou het in ieder geval géén goed signaal vinden om wensen niet te honoreren terwijl er nog geld op de plank ligt. De PvdA vraagt het college of het alsnog bereid is om met een voorstel te komen voor besteding van deze middelen. De PvdA heeft nog wel enkele ideeën…