Door Jeroen Louws op 28 mei 2013

PvdA wil meer vaart met burgerparticipatie

De PvdA is enthousiast over de notitie Burgerparticipatie en Wijkgericht werken zoals deze maandagavond 27 mei ter besluitvorming voorlag aan de gemeenteraad. Alleen wil het er liever vandaag dan morgen mee beginnen. Een samen daartoe met LPM, CU en Duurzaam Rood ingediend amendement werd unaniem door de raad overgenomen.

Met de uitvoering van de nota Burgerparticipatie worden inwoners beter dan voorheen bij de realisatie van beleid en projecten betrokken. De PvdA vindt het daarvoor ook noodzakelijk om een cultuuromslag in de organisatie te bewerkstelligen waardoor de gemeente in de toekomst weer de burger centraal plaatst.

PvdA was samen met een paar andere partijen alleen niet blij met het tempo waarin door het college werd voorgesteld dit te doen. Van ons mag het allemaal wel een beetj sneller en met iets meer ambitie. Met de in het raadsvoorstel voorgestane planning wordt pas gemeentebrede invoering in september 2014 bereikt! Door het schrappen

van de pilotprojecten én de uitgebreide evaluatie kan wat de PvdA betreft tijd worden gewonnen om tot een snellere invoering te komen en kan de nieuwe werkwijze ook eerder vast onderdeel van gemeentelijke werkprocessen worden.

Amendement burgerparticipatie

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws