16 maart 2016

Vervelende avond met een positief slot

Op een vervelende avond tot slot toch nog iets goeds. Met het vaststellen van de moties ‘Minder regels’ en ‘Financiële tegemoetkoming Voedselbank’ lukte het raadslid Jeroen Louws nog een aantal succesjes te behalen op het gebied van werkgelegenheid en armoedebeleid.

 

In een vervelende raadsvergadering uitgesmeerd over maandag- en dinsdagavond werden zowel bij de behandeling van ‘Waterpark Veerse meer’ als ‘Herstructurering Delta NV.’ moties van wantrouwen tegen wethouders ingediend. Hoewel ook de PvdA-fractie kritisch was over de informatieverstrekking en (te) positieve opstelling van portefeuillehouders Simons/Aalberts in het dossier Waterpark, zag de PvdA geen aanleiding de door de gehele oppositie ondertekende motie te ondersteunen. Een avond later zéker niet tegen de veel te premature motie van wantrouwen van D66 tegen wethouder Aalberts vanwege het raadsvoorstel voor herstructurering van ons nutsbedrijf Delta NV. Op dit moment is er nog geen sprake van een financiële garantie, maar is de bedoeling te onderzoeken welke opties er zijn. Gelukkig waren een groot deel van de oppositie én de coalitiepartijen dezelfde mening toegedaan.

Maar zoals gezegd ook nog positieve berichten. Een vorige maand doorgeschoven motie om tot minder regels voor bedrijven te komen en daarmee werkgelegenheid in de middenstand te behouden, redde het net. Waar een paar partijen de motie overbodig hadden, constateert de PvdA dat er onvoldoende terecht komt van eerder door de wethouder gedane toezeggingen. De opdracht is nu om voor het najaar nog eens kritisch te kijken naar de bestaande regels en de hordes die er nu soms nog voor bedrijven worden opgeworpen, af te breken.

De motie aan het college om in overleg met de Voedselbank Walcheren naar een oplossing te zoeken voor de financiële situatie van deze organisatie, haalde wel een ruime meerderheid. Alleen D66 deelde de ‘morele’ oproep om deze organisatie te helpen, niet. De PvdA wil dat onze inwoners er op moeten kunnen vertrouwen dat kwetsbare mensen zich beschermd weten en maakt zich daarom al jarenlang druk dat elke euro die voor het armoedebeleid in onze gemeente beschikbaar is ook daadwerkelijk besteed wordt. Omdat we zien dat er ook in Middelburg mensen wonen die het niet zo breed hebben en we constateren dat de Voedselbank Walcheren helaas nog steeds in een behoefte voorziet, verzocht Jeroen Louws de portefeuillehouder met de organisatie in overleg te gaan.

Klik hier voor de Motie PvdA/VVD over minder regels en de Motie PvdA/SP/GroenLinks over de voedselbank