17 juni 2015

Vragen over afschaffen oudernorm en ouderlasten

De PvdA-fractie heeft het college van Burgemeester en wethouders afgelopen maand vragen gesteld over het afschaffen van de oudernorm en over de huurverhoging per 1 juli. Beide onderwerpen raken een grote groep Middelburgers in de portemonnee en zijn voor de PvdA daarom aanleiding tot extra aandacht.

De hoogte van de uitkering voor alleenstaande ouders met kinderen onder de 18 jaar is omlaag. Dit komt omdat de norm van alleenstaande ouders per 1 januari 2015 is gewijzigd naar de norm voor alleenstaanden. Het totale inkomen is lager dan in 2014 want er gaat meer van de uitkering af dan er aan kindgebonden budget omhoog is gegaan. Alleenstaande ouders in de bijstand gaan er ongeveer € 500 per jaar op achteruit. PvdA vraag het college in beeld te brengen wat de gevolgen voor alleenstaande ouders in Middelburg zijn. Als er problemen ontstaan, vraagt de fractie zich af of er geen gelden vanuit het armoedebeleid besteed kunnen worden om alleenstaande ouders te compenseren.

Huurlasten

Ook vanuit de Middelburgse samenleving zij er signalen dat huur en andere woonlasten een te groot deel van het inkomen van huurders gaan beheersen. In de prestatieafspraken van de gemeente met woningbouwverenigingen is betaalbaarheid een belangrijk uitgangspunt, maar de PvdA vraagt zich af of dat voldoende is.

Met vragen aan het college vraagt de PvdA of deze bereid is een uiterste inspanning te doen, nog voor de aankomende huurverhogingdatum van 1 juli 2015, om met de corporaties te onderhandelen over het niet verhogen (bevriezen) van de huren van de sociale huurwoningen. De PvdA vraagt daarnaast of het college bereid een aantal andere suggesties (woonkostenbijdrage voor kwetsbare groepen; toewijzen van woningen op grond van de huisvestingsverordening; financieel voor inwoners die werkeloos zijn geworden) ter hand te nemen om tot ‘acceptabelere’ huurlasten te komen

Klik hier voor de schriftelijke vragen van de PvdA