Onderwijs

Voor elk kind goed onderwijs op een passende plek in het onderwijsaanbod. Dat is de insteek van de PvdA.

Integraal Kindcentrum (IKC)
Een school is niet alleen voor leerlingen een plaats om te leren. Het is ook een ontmoetingsplaats en een baken in de wijk. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor ouders en buurtbewoners. Een Integraal Kindcentrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar kan daarin een belangrijke bijdrage leveren. In een IKC is de plaats voor opvang, onderwijs, opvoeden, zorg, op basis van één pedagogische visie, met één team en één leiding. Zodat ouders en kinderen zich veilig en vertrouwd weten. Het IKC in de Griffioen is een mooi voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot het behoud van voorzieningen in de wijk en het versterken van de kwaliteit.

Samenwerking voor behoud kwaliteit
Dalende leerlingenaantallen hebben grote gevolgen voor scholen. PvdA Middelburg wil dat scholen met verschillende grondslag veel meer samenwerken om te blijven bestaan. Zowel in het basis- als voortgezet onderwijs steunen wij een intensieve samenwerking tussen openbaar, bijzonder en speciaal onderwijs. De PvdA wil dat er een actieplan komt voor het behoud van voldoende basisscholen, met een goede spreiding. Met inzet van inclusief onderwijs en IKC’s.

Voortgezet Onderwijs
In het Voortgezet Onderwijs willen we een intensieve samenwerking binnen Walcheren om kwalitatief goed en betaalbaar onderwijs te kunnen aanbieden. De vmbo-afdelingen van CSW en Mondia College hebben al de eerste stappen gezet tot samenwerking.

Startkwalificatie
Het doel van ons onderwijs is dat alle jongeren uiteindelijk minimaal een startkwalificatie hebben (een mbo 2/ havo/vwo diploma). Dit is noodzakelijk voor een goede start op de arbeidsmarkt. We willen de voortijdige schooluitval zo ver mogelijk terugdringen door deze leerlingen goed op te vangen in de juiste voorzieningen.

Stageplaatsen
De aansluiting van VMBO en MBO zal de gemeente goed moeten ondersteunen. De gemeente zal meer verantwoording moeten nemen voor stageplaatsen. De gemeente kan meer bemiddelen en stageplaatsen aanbieden.

Passend onderwijs
PvdA Middelburg wil dat ieder kind het onderwijs krijgt wat het beste bij hem/haar past. Binnen het passend onderwijs hebben het Samenwerkingsverband Basisonderwijs en Voortgezet Onderwijs hierin een belangrijke verantwoordelijkheid. Kernwoorden zijn: passend onderwijs, inclusief onderwijs, snel toegankelijk.

University College Roosevelt
We zijn in Middelburg trots op onze University College Roosevelt. Een internationaal georiënteerde opleiding midden in de stad op een prachtige locatie. De University College Roosevelt heeft landelijk een goed aanzien en is voor Middelburg een belangrijk instituut. De gemeente faciliteert daarbij als het gaat om een Common House, studentenhuisvesting en onderwijshuisvesting.

Concreet:

  • Inclusief onderwijs blijft leidend
  • Actieplan basisonderwijs (beschikbaarheid/goede spreiding)
  • Op basis van het actieplan basisonderwijs, krijgt onderwijshuisvesting prioriteit bij het doen van investeringen
  • Gemeente wil samen met partners IKC’s ontwikkelen
  • Iedere Middelburger een startkwalificatie
  • Zorg voor afstemming tussen het passend onderwijs en de verschillende decentralisaties naar gemeenten (denk aan jeugdzorg, de AWBZ en de participatiewet)
  • De gemeente zorgt voor meer stageplaatsen