Milieu, natuur en duurzaamheid

Een goede schone leefomgeving en milieu is van levensbelang. We steunen initiatieven van bewoners om zelf hun wijk beter schoon te houden dan de gemeente kan, dan ook van harte en de gemeente ondersteunt dit met materiaal en mankracht indien nodig.

Ook vindt de PvdA dat het gebruik van schadelijke bestrijdingsmiddelen tot een minimum moet worden beperkt om bijensterfte en vervuiling van grond en grondwater te voorkomen. De PvdA is ook tegen de komst van megastallen binnen de gemeentegrenzen. De afvalstoffenheffing moet kostendekkend zijn, maar de PvdA vindt wel dat als de gemeente hier geld op overhoudt, dat dit terug moet naar de betaler. Ook moet grofvuil één keer per maand gratis laten ophalen gratis blijven om zo vervuiling te voorkomen.

Behoud groene longen
Het groen in de stad Middelburg zorgt voor een verbinding tussen het landelijk en het stedelijk gebied. Dit groene raamwerk, met bolwerken en groene longen, geeft de stad haar structuur, identiteit en leefbaarheid. De voor Middelburg kenmerkende groene longen (groene gebieden vanaf de rand van de binnenstad richting het buitengebied) moeten zoveel mogelijk behouden blijven.

Initiatieven bewoners en stadslandbouw
Groen in de woonomgeving kan een positieve invloed hebben op de leefbaarheid van de omgeving. Het stedelijk groen vervult een ecologische, educatieve en recreatieve functie. De PvdA is blij met Hoogerzael in de Griffioen en wil vergelijkbare initiatieven ook in andere wijken steunen. Stadslandbouw is in opkomst, het verbindt mensen met elkaar in de wijken en kernen, en zorgt voor kennis van voedsel en het kweken daarvan. De PvdA wil dat initiatieven gefaciliteerd worden.

Duurzaamheid
De gemeente Middelburg voert een beleid om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat houdt in dat bewoners niet meer energie gebruiken dan dat men zelf opwekt. Dit houdt ook in dat men in 2050 CO2 neutraal is. De PvdA steunt het Tien Punten Plan van het ministerie van VROM en de VNG.

Het tien punten plan is opgesteld door de Vereniging Klimaatverbond Nederland en de Provinciale milieufederaties. Kortweg komt het erop neer om bestaande woningbouw energiezuiniger te maken, en nieuwbouw energieneutraal te bouwen en energie prestatienormen (EPC) bij utiliteitsbouw (bedrijven) aan te scherpen. De PvdA steunt dit beleid en als de financiën dit toe laten dan streven we er naar om dit eerder te bereiken.

Concreet:

  • Gebruik bestrijdingsmiddelen beperken
  • Geen megastallen
  • Overschotten afvalheffing terug naar de betalers
  • Grof vuil één keer per maand gratis ophalen
  • Het behoud van de beeldbepalende groene longen tussen de stad en het buitengebied blijft een absolute prioriteit
  • Duurzame initiatieven van bewoners en ondernemers, waaronder stadslandbouw, stimuleren en faciliteren
  • Middelburg energieneutraal in 2050