Ondersteuning minima

Inwoners in Middelburg zonder werk hebben recht op de ondersteuning van Orionis; hulp bij het vinden van werken en/of een uitkering. De PvdA Middelburg vindt dat hier wat tegenover moet staan. We verwachten dat men actief meedoet in de samenleving.

Meedoen en steun
Inwoners in Middelburg zonder werk hebben recht op de ondersteuning van Orionis; hulp bij het vinden van werken en/of een uitkering. De PvdA Middelburg vindt dat hier wat tegenover moet staan. We verwachten dat men actief meedoet in de samenleving. Door het doen van vrijwilligerswerk of deelnemen aan een werkcorporatie. Een werkcorporatie biedt mensen die geen werk hebben de mogelijkheid werkervaring op te doen, vaardigheden te oefenen en daarbij scholing te volgen. Jong en oud werken hier met elkaar samen en wisselen ervaringen uit. We dagen onderwijsinstellingen uit met ons uit mee te denken over het opzetten van deze corporaties.

Porthos
Om de ondersteuning van mensen te verbeteren, hoort de balie van Orionis onderdeel uit te maken van Porthos. Zo zijn ook andere vormen van hulp beschikbaar, zoals maatschappelijk werk en ook het loket voor vrijwilligerswerk.

Langdurigheidstoeslag
Voor mensen die langdurig (meer dan 3 jaar) een WWB-uitkering ontvangen willen we de langdurigheidstoeslag behouden.

Werkende armen
PvdA Middelburg wil dat de gemeente in beleidsvorming structureel rekening houdt met werkende armen. De voorlichting vanuit de gemeente over toeslagen en ondersteuning moet helder en effectief zijn, zodat een ieder die daar recht op heeft daar ook echt over kan beschikken.

Concreet:

  • Alle ideeën en acties op het gebied van werkgelegenheid in samenhang maken tot een Plan van de Arbeid
  • We voeren ‘social return on investment’ in
  • Er wordt een ontregelconferentie georganiseerd.
  • Er moet een Actieplan Jeugdwerkloosheid komen
  • Voor starters komen er creatieve hotspots
  • We faciliteren ZZP-ers en starters, door leegstaande gebouwen beschikbaar te stellen
  • Orionis gaat experimenteren met werkcoöperaties
  • De langdurigheidtoeslag blijft
  • Orionis integreert de frontoffice in Porthos