Kinderen en jeugd

Kinderen in de gemeente Middelburg moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Voor de meeste kinderen is dat een vanzelfsprekendheid en heeft de gemeente vooral als taak te zorgen voor jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzalen, goede onderwijshuisvesting, voldoende speelvoorzieningen en faciliteiten voor sport en andere clubs voor na schooltijd.

Ondersteuning waar nodig
Helaas groeit niet ieder kind op zonder hindernissen, in een veilige omgeving. We willen dat die kinderen en gezinnen de ondersteuning krijgen die nodig is. Die ondersteuning moet dichtbij zijn en verleend worden door de mensen en organisaties om het gezin heen. Waarbij ouders nadrukkelijk de verantwoordelijkheid nemen voor het gezin.

Ouders kunnen problemen zelf goed oplossen, maar soms gaat het mis als gezinnen met problemen op allerlei gebieden te maken krijgen. De ondersteuning zal dan ook gericht moeten zijn op verschillende terreinen, in samenhang, waarbij de nadruk ligt op: doen, naast de ouders gaan staan, een goed voorbeeld geven, praktisch zijn, en  alleen ondersteuning geven waar dat nodig is. Met de decentralisatie van de jeugdzorg krijgt de gemeente de kans om hier daadwerkelijk mee aan de slag te gaan.

Porthos en wijkteams
Porthos, ons loket voor alle ondersteuningsvragen, en wijkteams zijn een belangrijk instrument in de ondersteuning van gezinnen. Daarnaast willen we dat op dit terrein meer wordt samengewerkt op Walcheren, door de gemeenten en de organisaties.

Medezeggenschap
PvdA Middelburg wil dat er bij ondersteuning en hulpverlening ruimte is voor ouders en betrokkenen om kritisch te evalueren. We streven naar medezeggenschap en inspraak voor belanghebbenden.

Fondsen
Wij willen dat alle kinderen mee kunnen doen in de samenleving. Waar nodig moeten financiële barrières worden weggenomen. Dit kan door de hulp van het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en de Stichting Leergeld. De herkenbaarheid en bereikbaarheid van dit soort fondsen zal door de gemeente actief vergroot moeten worden. Dit kan door het kenbaar te maken via de website, en informatievoorziening aan verenigingen, onderwijs en zorginstellingen.

Jongerenparticipatie
Jongeren en kinderen hebben een mening over wonen en leven in Middelburg. We willen graag onderzoeken hoe we de jongeren meer kunnen laten meedoen en meedenken. Leidend is hierbij wat jongeren, uit alle lagen van de bevolking, zelf willen en dat de gemeente daarbij ondersteunt, als dat nodig is.

Concreet:

  • Uitgangspunten bij de Jeugdzorg zijn: veiligheid voor alle kinderen, ouders verantwoordelijk laten voor kinderen, ondersteuning waar nodig, dichtbij, eenvoudig, met behulp van het eigen netwerk
  • Inspraak en medezeggenschap over zorg voor jeugd en ouders
  • Doorontwikkeling Porthos en opzetten sociale wijkteams (teams van professionals)
  • Herkenbaarheid fondsen vergroten
  • Plan van Aanpak jongerenparticipatie