Onze beginselen

Vorige verkiezingsprogramma’s bevatten meestal zogenoemde basisbeginselen. Bij de keuzes die we maken, laten wij ons leiden en inspireren door de beginselen van de sociaaldemocratie, de rechtstaat en de Grondwet. In het kort zijn ze ook in het programma voor 2014-2018 terug te vinden.

In maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen, en er staat werkelijk wat op het spel. Want we leven in een tijd van tegenstellingen. Nederland behoort tot de rijkste landen ter wereld, en tegelijkertijd zijn meer dan honderd Middelburgse gezinnen afhankelijk van de voedselbank. Kinderen krijgen alle kansen op school en bij sportverenigingen maar we weten ook dat sommige kinderen opgroeien in een onveilige situatie thuis, of in armoede. We hebben afgelopen jaren veel appartementen voor ouderen gebouwd. Dat betekent een belangrijke kwaliteitsverbetering. Maar oud worden met alleen AOW betekent ieder dubbeltje omdraaien en eenzaamheid ligt op loer.

De Partij van de Arbeid wil dat Middelburg een fijne plek is voor iedereen en wil zich niet neerleggen bij ongelijkheid, armoede, onveiligheid. We willen een gemeente, een stad, dorpen, waar iedereen zich thuis voelt, erbij hoort, een normaal leven kan leiden. Waar mensen naar elkaar omkijken en elkaar helpen als dat nodig is. Iedereen kan en mag meedoen. Dat is een zaak van ons, inwoners, en van de gemeente. De PvdA wil dat de gemeente zich baseert op mensenrechten. Deze rechten vormen de basis waarop kwetsbare mensen zich beschermd weten. Mensen met een beperking kunnen alleen volop meedoen aan onze samenleving als de overheid ondersteuning biedt waar dat nodig is. En als wij, inwoners, in het dagelijkse leven ook daadwerkelijk samenleven.

Een belangrijk recht vinden wij het recht op werk. Werk betekent voor mensen inkomen, sociale contacten, en ontplooiing. De PvdA in Middelburg wil met een Plan van de Arbeid alle mogelijkheden die een gemeente heeft, benutten om werk te maken, samen met ondernemers en werkzoekenden.

Tegenover rechten staan ook plichten. Samenleven doe je samen, en dat betekent samen verantwoordelijkheid nemen, voor jezelf, voor je eigen buurt, voor elkaar. We kennen gelukkig in Middelburg een goede traditie van allerlei initiatieven in de wijken en de dorpen. Komende jaren staat de gemeente voor de opgave verder te bezuinigen. Dat kan, als wij met elkaar die goede traditie verder weten uit te bouwen. Zodat de gemeente kan doen waar ze voor is: vuilnis ophalen, paspoorten verzorgen en ondersteuning bieden aan degene die echt niet zonder kan.

Middelburg, een prachtige gemeente om te wonen. Waar mensen naar elkaar omkijken. Samen zijn we sterk.