Wijken

De sfeer en voorzieningen in een wijk zijn heel belangrijk voor de bewoners. In de ideale wijk kun je veilig opgroeien, en je kunt er ook oud worden.

Woonservicezones
De PvdA is in het recente verleden de stuwende kracht geweest achter de ontwikkeling van de woonservicezones, zodat ouderen kunnen blijven wonen in de eigen wijk. Zo nodig in een huis voorzien van alle voorzieningen die je nodig hebt als je ouder wordt.  Binnen deze zones zijn al verschillende woonlocaties gebouwd, met appartementen, brede scholen en welzijnsruimten. Denk aan het Palet in Middelburg-Zuid, Het Getij in de Stromenwijk en Hof van Buren bij Nieuw-Middelburg. Buurtvoorzieningen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, activiteiten kunnen organiseren en een goede maaltijd kunnen gebruiken. Het zijn ook plaatsen waar de inclusieve samenleving vorm krijgt. In de centra wordt samengewerkt met organisaties zoals Arduin en Philadelphia.  Hun cliënten vinden er een werkplek. Passend bij de gedachte: iedereen kan meedoen in deze maatschappij.

1 miljoen voor Dauwendaele
De PvdA heeft de laatste jaren steeds aandacht gevraagd voor de wijk Dauwendaele en gezorgd dat er een nieuwe wijkvisie Dauwendaele is gekomen. We hebben er bij de bespreking van de bezuinigingen steeds voor gezorgd dat er geld beschikbaar blijft voor investeringen in deze wijk. De PvdA wil dus 1 miljoen euro in Dauwendaele investeren.

De wijk Dauwendaele is aan de beurt wat de PvdA betreft. Er zijn plannen voor vernieuwing van het winkelcentrum en er wordt eindelijk gewerkt aan verbetering van de Edelstenenbuurt. Maar ook de huisvesting van enkele scholen is aan vernieuwing toe. Wij vinden dat in deze wijk echt iets moet gaan gebeuren en vinden dat een flinke investering op zijn plaats is.

Wijkontwikkeling
Een leefbare wijk is een wijk waar bewoners volop initiatieven nemen en daarin gefaciliteerd worden door de gemeente. De wijkaanpak, tegenwoordig wijkontwikkeling, van de afgelopen jaren heeft veel opgeleverd maar kan nog veel beter. Dit vraagt een cultuuromslag binnen het stadskantoor. Het primaat ligt bij bewoners, de gemeente is faciliterend en dienstbaar. De wijk- en dorpsvisies die er nu liggen, worden in overleg met bewoners uitgevoerd. Andere wijken en dorpen die een visie willen ontwikkelen worden hierin, indien nodig, gefaciliteerd.

Activiteiten in de wijk
Vorig jaar zijn veel groepen verzelfstandigd die activiteiten aanbieden voor ouderen  zoals koersballen en biljarten. Deze groepen zijn belangrijk voor de sociale contacten van ouderen binnen hun eigen wijk.  Uit evaluatiegesprekken blijkt dat veel ouderen heel goed in staat zijn om zelfstandig activiteiten te organiseren. De PvdA wil dat de gemeente deze en andere vrijwilligers passend waardeert, en anderen stimuleert om ook vrijwilligerswerk te doen. Dat kan bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een participatiepas voor vrijwilligers. Sommige kwetsbare groepen vragen wel om ondersteuning en het is aan de gemeente om die op maat te bieden.

Kinderwijkschouw
In de meeste wijken worden regelmatig wijkschouws gehouden. We willen dat in de dorpen en wijken ook kinderwijkschouws worden georganiseerd. Kinderen kijken immers op een andere manier naar de openbare ruimte.

Groen
Het groen in de wijk is meestal een verantwoordelijkheid van de gemeente. Maar we kennen ook voorbeelden, zoals de Bomenbuurt, waar bewoners zelf het onderhoud uitvoeren. De PvdA vindt dat er verder bezuinigd kan worden op groenonderhoud door het aanleggen van groen dat minder onderhoud vergt of het overdragen van het onderhoud aan bewoners. Groen rond de wijk is van groot belang voor de leefbaarheid van de wijken, we staan dan ook achter de Kwaliteitsatlas waarin de groene longen een belangrijke rol spelen.

Concreet:

  • 1 miljoen voor Dauwendaele
  • De PvdA wil per wijk een wijkontwikkelingsplan
  • Mogelijke ontwikkeling van een partipas: dit is de particpatiepas van de gemeente Middelburg die vrijwilligers recht geeft op voordelen, privileges  en/of  kortingen.
  • De PvdA wil in ieder dorp en elke wijk kinderwijkschouws

De PvdA wil een actieplan voor het groenonderhoud