Wonen

De Partij van de Arbeid wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en een goede bereikbaarheid. Wij willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft.

Ondersteuning vindt daarbij door de overheid op een rechtvaardige manier plaats. Wijken bestaan uit een mix van duur en goedkoop, van huur en koop, voor een evenwichtige en leefbare buurt. De woningcorporaties binnen onze gemeente zijn daarbij een belangrijke partner. De renovatie in de wijk Nieuw-Middelburg is een positieve impuls geweest voor de leefbaarheid in de wijk. De afspraken over energiebesparende maatregelen met Woongoed zijn belangrijk om er voor te zorgen dat mensen met een smalle beurs lagere energielasten krijgen.

Woonvisie
De gemeente Middelburg heeft een Woonvisie 2010-2015 die aanpassing vraagt in de loop van deze periode. Daarnaast is er een kwaliteitsatlas en zijn er regionale woningmarktafspraken gemaakt. De PvdA houdt vast aan de actieve grondpolitiek, en dat vraagt om verstandig nadenken over de toekomst als het gaat om aankopen, verkopen en ruilen van gronden.

Woningmarkt
Bouwen daar waar behoefte is, is ons belangrijkste speerpunt de komende jaren. Met name starters op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een woning te komen. Dat wil niet zeggen dat we alleen maar goedkope woningen moeten bouwen: het op gang brengen van doorstroom op de woningmarkt, levert ook meer goedkope starterswoningen op. De huidige crisis vraagt om verstandige keuzes.

De (financiële) positie van corporaties baart veel zorgen. Wij willen dat de gemeente afspraken maakt met de corporaties en beleggers/bouwers over welke projecten de komende jaren wel/gefaseerd/vertraagd of niet worden uitgevoerd.

Mortiere
De Mortiere vraagt om een andere aanpak. De wijze van samenwerken met het consortium vraagt om een andere benadering nu het er naar uitziet dat de wijk voorlopig nog niet klaar is.

Concreet:

  • De woonvisie wordt aangepast aan de huidige tijd, en de gemeente zorgt bij nieuwbouwprojecten voor een mix van huur en koop, duur en goedkoop, waarbij nieuwbouw een onderdeel is van de totale woningmarkt. De regionale woningmarktafspraken zijn leidend.
  • Leegstaande kantoren een andere bestemming geven of aanbieden als kluswoning op de woningmarkt
  • Voldoende studentenhuisvesting conform de afspraken met de UCR.
  • Nieuwe bouwconcepten voor meergeneratiegezinnen
  • We willen blijvend concrete afspraken maken met Woongoed, en de huurdersvereniging daarbij betrekken, over:

–          het aantal te bouwen woningen
–          investeringen in de leefbaarheid van wijken
–          het signaleren van, en reageren op huurproblemen en overlast
–          slagingskansen op de woningmarkt voor de diverse doelgroepen
–          kwaliteit van de woningen
–          energiebesparende maatregelen met het oog op de totale woonlasten (incl. gas, water, licht en servicekosten)
–          bestrijden van extreme woningoverlast
–          de mate waarin de woningmarkt wordt geliberaliseerd
–          de invloed van huurders op nieuwe en te renoveren woningen
–         de mate waarin corporaties doelgroepen huisvesten