Zorg

Er gaat de komende jaren nogal wat veranderen op het terrein van de zorg. Middelburg heeft met de realisatie van voorzieningen in wijken en kernen al veel gerealiseerd. De PvdA wil dat de gemeente slagvaardig blijft om de nieuwe taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Middelburg is een stad met goede voorzieningen voor iedereen, ongeacht leeftijd en mogelijkheden. Afgelopen jaren zijn in de wijken en kernen Woonservicezones gemaakt zodat ouderen en mensen met een beperking in hun eigen wijk kunnen blijven wonen, zolang mogelijk zelfstandig en indien nodig met ondersteuning. Oud worden is geen ziekte, het is een levensfase, en we verwachten van mensen dat ze zich daarop voorbereiden. Het is aan de gemeente om ondersteuning te bieden, op maat, innovatief, gebruikmakend van nieuwe technologie├źn. We willen dat de gemeente Middelburg voldoende slagvaardig is om de nieuwe taken naar behoren te kunnen uitvoeren. Dat vraagt een andere organisatie, meer gericht op ondersteuning bieden, faciliteren van initiatieven van bewoners, ook op het gebied van zorg.

Zorgwerkgroepen
Meedenken over zorg vinden wij heel belangrijk: de mensen waar het om gaat willen we een stem geven in de manier waarop uitvoering wordt gegeven aan de zorg. Dat doen we door mensen en belangenorganisaties te betrekken bij de veranderingen. Door wijkbewoners een stem te geven bij de zorg in hun wijk en dorp. De PvdA wil dus dat er per wijk zorgwerkgroepen komen Zoals we al jaren wijkteams en verkeerswerkgroepen hebben in iedere wijk en kern. Op dezelfde manier kunnen mensen ook participeren in het meedenken over de zorg in hun eigen omgeving. Een stem hebben in zorg betekent ook mee kunnen denken bij aanbestedingen, de PvdA wil dat zorggebruikers kunnen meedenken in aanbestedings- en inkoopprocedures.

Zorgverleners
In de zorgverlening zijn er verschillende rollen; mantelzorgers, vrijwilligers en professionals. Voor een goed samenspel tussen deze drie groepen zorgverleners is het belangrijk dat iedereen bewust is van de specifieke kwaliteiten van deze verschillende groepen. Vrijwilligers zijn niet minder dan professionals, en mantelzorgers kunnen nooit vervangen worden door vrijwilligers of professionals. PvdA Middelburg wil dat professionele zorg, samen met de zorg van mantelzorgers en vrijwilligers een sluitend netwerk vormen rond mensen met behoefte aan ondersteuning.

Met de Manteling en de SWM heeft Middelburg twee belangrijke partners, naast de organisaties die professionele zorg aanbieden.

Verdrag voor Rechten voor Mensen met een Beperking
Het Verdrag voor Rechten voor Mensen met een Beperking zal waarschijnlijk binnenkort door de regering geratificeerd worden. Voor Middelburg betekent het verder ontwikkelen richting een gemeente die op allerlei leefgebieden toegankelijk, leefbaar en faciliterend is voor mensen met een beperking.

Concreet:

  • Zorg moet vooral ondersteuning op maat zijn, zodat mensen zo lang mogelijk in hun eigen wijk en zelfstandig kunnen blijven wonen
  • We willen zorgteams van professionals in de wijk die samenwerken met zorgwerkgroepen van wijkbewoners die meepraten over de zorg in hun eigen wijk of kern
  • Innovatieve (technologische) oplossingen kunnen een uitkomst bieden bij de uitvoering van zorg- en dienstverlening. Internetsites als wehelpen.nl kunnen hieraan een bijdrage leveren

  • Bij aanbestedingen staat de kwaliteit voorop en de gebruikers moeten betrokken worden bij het opstellen van het bestek