Standpunten

Zoeken

Besturen

De Partij van de Arbeid kiest voor een toegankelijk en transparant bestuur dat sterk gericht is op samenwerking en partnerschap met de inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere gemeenten.

Lees verder

Cultuur en evenementen

Cultuur is belangrijk voor een samenleving. PvdA wil de sterke eigen identiteit en het culturele klimaat van Middelburg daarom koesteren en mogelijk uitbouwen.

Lees verder

Kinderen en jeugd

Kinderen in de gemeente Middelburg moeten gezond en veilig kunnen opgroeien. Voor de meeste kinderen is dat een vanzelfsprekendheid en heeft de gemeente vooral als taak te zorgen voor jeugdgezondheidszorg, peuterspeelzalen, goede onderwijshuisvesting, voldoende speelvoorzieningen en faciliteiten voor sport en andere clubs voor na schooltijd.

Lees verder

Milieu, natuur en duurzaamheid

Een goede schone leefomgeving en milieu is van levensbelang. We steunen initiatieven van bewoners om zelf hun wijk beter schoon te houden dan de gemeente kan, dan ook van harte en de gemeente ondersteunt dit met materiaal en mankracht indien nodig.

Lees verder

Ondersteuning minima

Inwoners in Middelburg zonder werk hebben recht op de ondersteuning van Orionis; hulp bij het vinden van werken en/of een uitkering. De PvdA Middelburg vindt dat hier wat tegenover moet staan. We verwachten dat men actief meedoet in de samenleving.

Lees verder

Onderwijs

Voor elk kind goed onderwijs op een passende plek in het onderwijsaanbod. Dat is de insteek van de PvdA.

Lees verder

Onze beginselen

Vorige verkiezingsprogramma’s bevatten meestal zogenoemde basisbeginselen. Bij de keuzes die we maken, laten wij ons leiden en inspireren door de beginselen van de sociaaldemocratie, de rechtstaat en de Grondwet. In het kort zijn ze ook in het programma voor 2014-2018 terug te vinden.

Lees verder

Sport en spel

Sport en spel zijn belangrijk voor onze samenleving. Het zorgt voor ontspanning, is goed voor lijf en leden, het vormt een deel van je netwerk, het bevordert integratie en sociale samenhang. Sportverenigingen vervullen een belangrijke maatschappelijke functie en zijn in onze wijken en dorpen het sociale cement van de samenleving.

Lees verder

Verkeer

Voor de PvdA is verkeersveiligheid van groot belang vooral van kwetsbare verkeersdeelnemers zoals ouderen en fietsers. Wij willen dat alle inwoners veilig gebruik kunnen maken van de openbare weg. Daarom heeft de PvdA in het verleden de aanzet gegeven voor het oprichten van verkeerswerkgroepen in iedere wijk van Middelburg.

Lees verder

Werk en economie

Werk is belangrijk voor mensen. Zowel het inkomen als het gevoel iets te presteren in de maatschappij. Vandaar dat de PvdA ook aan de gemeente een opdracht wil geven om de werkgelegenheid te behouden zo mogelijk te vergroten. De PvdA heet immers niet voor niets de Partij van de Arbeid.

Lees verder

Wijken

De sfeer en voorzieningen in een wijk zijn heel belangrijk voor de bewoners. In de ideale wijk kun je veilig opgroeien, en je kunt er ook oud worden.

Lees verder

Wonen

De Partij van de Arbeid wil investeren in betaalbare woningen, krachtige wijken en een goede bereikbaarheid. Wij willen een evenwichtig en eerlijk woonbeleid, waarbij er voldoende sociale woningen beschikbaar zijn, waarin eigen woningbezit voor brede groepen bereikbaar blijft.

Lees verder

Zorg

Er gaat de komende jaren nogal wat veranderen op het terrein van de zorg. Middelburg heeft met de realisatie van voorzieningen in wijken en kernen al veel gerealiseerd. De PvdA wil dat de gemeente slagvaardig blijft om de nieuwe taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

Lees verder