19 april 2016

Een initiatiefvoorstel, een amendement en wat politiek handwerk

De raadsvergadering van 18 april zal niet de geschiedenis ingaan als een van de meest memorabele… Voor de vaste bezoeker van de publieke tribune was er, ondanks het beperkt aantal agendapunten, toch wel wat te genieten over. Kort verslag van maandag 18 april.

 

Bij gebrek aan bespreekpunten bepaalden met name enkele moties vreemd aan de orde van de dag de vergadering. Dat hadden er nog meer kunnen zijn als de moties over gratis parkeren aan de Oude Veerseweg en over het aanpassen van de tarieven van parkeergarages beiden behandeld zouden zijn geweest. Waar we volgens de PZC van dezelfde morgen nog geen standpunt hadden in het eerste geval, was juist het doorschuiven van deze motie het gevolg van politiek handwerk van ons en de CU. Nadat we een paar maanden eerder een versnelde evaluatie van het parkeerbeleid besloten, leek het ons nu niet handig om voortijdig daar weer andere besluiten aan toe te voegen. De raad deelde dat standpunt unaniem.

Een mede door de PvdA opgesteld initiatiefvoorstel Wmo en Jeugdhulp werd nagenoeg unaniem aangenomen. Doel van de werkgroep waarin van onze fractie Pim van Kampen deelnam, was om grip op de veranderingen van de decentralisaties te krijgen en in beeld te brengen hoe de veranderingen in Middelburg uitpakken. Met een motie probeerden helaas SP en CDA al vooruitlopend op de reactie van onze wethouder en portefeuillehouder Saskia Szarafinski, met eigen verbetervoorstellen te komen. Die geste werd door geen van de andere partijen gewaardeerd. Het paste ook geenszins in het gezamenlijk optreden van de werkgroep.

Met een amendement op het raadsvoorstel Jongeren en Politiek maakten PvdA, GroenLinks en LPM – de laatste twee waren eerder indieners van een initiatiefvoorstel – de invoering van jongerenparticipatie nog een beetje Middelburgser en concreter. Naast deelname aan het provinciaal forum Jouw Zeeland én activiteiten op scholen, is het college nu opgedragen om waar nodig jongeren te betrekken in plan- en beleidsvorming. Het amendement haalde een grote meerderheid.

De wederom grote stroom moties (naast de eerdergenoemde over parkeren ook nog over zebrapaden, verkeerregelinstallaties, contactpersonen ondernemers en de status van de motie zelf) verleidde de SGP nog tot een motie ‘34 wethouders’. Gekscherend werd de raad een veel te uitvoerende rol verweten en hoewel niet elke fractie de lol er van kon inzien, is het effect de komende tijd misschien wel zichtbaar. Het weerhield overigens SP’er Jeroen van Dijen niet om zijn motie om het college te verplichten een motie ook uit te voeren toch gewoon in te dienen. Ondanks diverse pogingen om de wettelijke achtergronden uit te leggen, het bestaan van andere politieke middelen toe te lichten etc. werd de motie gewoon in stemming gebracht. En – gelukkig – weggestemd. Sommige dingen hebben wat meer tijd nodig.

Klik hier voor het Amendement jongeren en politiek