Door Jeroen Louws op 20 oktober 2016

Raadsvergadering september: Véél geblaat, weinig wol

Het zomerreces zit er op en het politieke jaar is al weer vol aan de gang. Alhoewel. De raad startte rustig, want heel veel echt heikele punten waren er nog niet op de agenda terug te vinden. De agenda werd door  een fikse hoeveelheid moties vreemd én het afscheid van D66-raadslid Anje Bareman echter toch weer lang genoeg.

Gediscussieerd werd er maandagavond 26 september vooral over enkele interne sturingsvraagstukken én sociale woningbouw. In het eerste geval betrof het raadsvoorstellen ‘Verbonden partijen’ én ‘Reglement van orde’ waarin zaken aan de orde waren die voor een willekeurige bezoeker op de publieke tribune vermoedelijk niet tot veel herkenning hebben geleid. Mijn eindconclusie is dat de ongeveer zes duizend euro die nodig is om een eerdere bezuinigingsmaatregel te verzachten de discussie niet waard was. Stoppen met woordelijke verslaglegging van raadsvergaderingen en kiezen voor geluidsopnames vonden wij al niet zo handig. Snel verder met iets betere toegankelijke geluidsopnamen en niet meer over lullen.

De notie verbonden partijen werd ook eensgezind geaccepteerd al ging het gesprek hier dankzij een amendement van D66/CDA/GL en LPM nog te lang over de vraag of het nu wel zo verstandig is om voortaan ‘als regel’ geen nieuwe Gemeenschappelijke Regelingen meer aan te gaan én om vanuit Middelburg voorlopig zonder steun vanuit Veere al te streven naar een gezamenlijke commissievergadering met een meer dan alleen informerend karakter. De PvdA had sterke twijfel over beide zaken al wordt het belang van versterking van de Walcherse commissie ondersteund. Een raadsmeerderheid vond in beide gevallen van wel, dus wij zullen in gesprek met onze Veerse collega-fractie binnenkort gaan kijken of we die mee kunnen krijgen in de gedachten over de walcherse commissie.

 

Sociale woningbouw

Wél een politieke discussie over de ambities tot sociale woningbouw in Middelburg. Zowel bij het raadsvoorstel ‘Bod Woongoed en woningbouwvereniging Arnemuiden’ als dat van ‘Veerse Poort Fase V’ verschilden de meningen. De oproep van de PvdA aan het college om een duidelijke afweging te maken tussen verduurzamen of vernieuwbouwen van woningen zodat de woningbouwverenigingen een duidelijke richting hebben om hun opgave te realiseren, haalde het (nog) niet. Vanwege het ontbreken van SP-raadslid Inge Tupanwal staakten bij 14-14 de stemmen zodat het voorstel volgende keer terugkomt. Geeft Mehmet de tijd om bij de SP, GL, LPM, D66 en CU (zij stemden tegen) extra steun te verkrijgen en nog eens uit te leggen waarom het niet verstandig is te wachten op de invulling die Woongoed hier nu mogelijk aan geeft.

In het plan dat voor de locatie sporthal/atletiekbaan Nassaulaan – in de planvorming Veerse Poort Fase V geheten – werd door drie partijen gepoogd om alsnog sociale woningbouw aan het plan toe te voegen. De pogingen van SP/GroenLinks als de PvdA om het voorstel te amenderen haalden het beiden niet. CU ging nog wel mee in het PvdA-voorstel, maar meer dan 11 stemmen wist het idee niet te halen. Volgens wethouder Dekker omdat Woongoed te laat was en er reeds afspraken zijn gemaakt met ontwikkelaar Stevast. Volgens ons hadden de wensen van Woongoed daarin nog best worden meegenomen.

 

Naast de lijst moties vreemd werd er nog gebakkeleid over de financiële ondersteuning van Middelburg 800. Naast de 2,5 ton die daarvoor al beschikbaar is gesteld, vroeg het college de raad nu om nog een garantstelling van 50.000. Omdat een deel van de raad het op het oorspronkelijke bedrag wilde houden maar een ander deel de garantstelling tot een ton wilde verhogen (amendement LPM en VVD) zorgde de verdeeldheid ervoor dat het raadsvoorstel het gewoon haalde.

 

Moties

Door tijdgebrek lukte het vervolgens niet om alle moties vreemd nog te behandelen. Met felle bewoordingen nam de volledige raad afstand van het onhebbelijke plan van de LPM om een inventarisatie met mogelijke locaties voor een evt. tweede AZC openbaar te maken. Ook de rest van de oppositie kon niet volgen waarom in dit geval ‘transparantie’ voorrang zou moeten krijgen. “Populisme.” “Onnodig rumoer.” “Slechts een ambtelijke werklijst.” “Als we dat doen gaat het donderen en bliksemen.” “Dat is slechts op zijn plaats als er echt tot de komst van een tweede AZC zou moeten worden besloten.”

De PvdA-motie ‘Parelplein’ die in grote meerderheid (alleen LPM, D66 en SP tegen) werd aangenomen, doorbrak de dreigende impasse over de herinrichting van het Parelplein in de Edelstenenbuurt. De oproep om het initiatief tot een speelplek te ondersteunen en de overkapping weg te halen en later ergens anders te plaatsen verkreeg de voorkeur boven een nieuw onderzoek.

De raadsvergadering verliep door de inhoud dit maal in een vrolijke sfeer. Een motie verrommeling van de LPM zorgde voor de nodige hilariteit omdat de strekking “eveneens een rommeltje was” en dit “weer een typische LPM-motie was omdat de dekking ontbrak”. Daar leverde Anje Bareman tot slot met haar afscheidsspeech nog een leuke bijdrage aan door de haantjes in de raad en in haar fractie nog één keer van repliek te dienen. Gevolg was wel dat drie moties waaronder de PvdA-motie over monumentenonderhoud een maand werden doorgeschoven…

Jeroen Louws

Jeroen Louws

Lid van de commissie Algemeen Bestuur Wijkcontactpersoon: Binnenstad en Griffioen Portefeuilles: Algemene zaken (Kwaliteitsatlas; algemene visie); Financiën; Personeel; Democratisering; bestuurlijke vernieuwing; Participatie; Dienstverlening/Digitale Overheid 2020; Overleg Middelgrote gemeenten/Spiegeling; Veiligheid; VRZ; Vergunning en handhaving; Communicatie/PR/Stadspromotie; Kerntakendiscussie (HGT); Internationale samenwerking; Coffeeshop; Nutsbedrijven/Delta. Projectmanager gemeente Vlissingen Geb. 28-02-1970 Korte Noordstraat 7 4331 CG Middelburg

Meer over Jeroen Louws